Ziekmelden en verlof

Als student van het Summa College ben je bij alle onderwijsactiviteiten aanwezig. Bij de lessen, maar ook tijdens de bpv, excursies en examens. Natuurlijk kan het voorkomen dat er situaties zijn waardoor je écht niet aanwezig kan zijn. Hieronder lees je wat je dan moet doen.

Bij ziekte 

Meld je af vóór je les, bpv of andere onderwijsactiviteit begint. Dit zal vaak ’s ochtends vroeg zijn. Afmelden hebben we de volgende mogelijkheden:

Ben je jonger dan 18 jaar dan moeten je ouders/verzorgers je afmelden via:

 1. het ouderportaal OF
 2. door te bellen naar 040 26 94 090 (vanaf 7.30 uur)

Ben je 18 jaar of ouder dan kan je je afmelden via:

 1. de Eduarte Student app op je telefoon OF
 2. Mijn Summa OF
 3. door te bellen naar 040 269 40 90 (vanaf 7.30 uur)

Betermelden is niet nodig tenzij je een bol-student bent die een blokstage loopt. Als er geen betermelding komt, blijf je tijdens een blokstage ten onrechte geregistreerd als ziek. Deze betermelding kan alleen door te bellen naar het centrale nummer. Bij een lintstage is betermelden niet nodig; je wordt in de klas gesignaleerd.

Bij tandarts- of doktersbezoek 

Tandarts- of doktersbezoek plan je buiten schooltijd en bpv-tijd. Als het niet anders kan, vraag je uiterlijk twee dagen voor het bezoek verlof aan bij je loopbaanbegeleider.

Moet je met spoed naar de dokter of tandarts? Dan meld je je af bij je loopbaanbegeleider.

Bijzonder verlof 

We kennen de volgende vormen van bijzonder verlof: 

 • A. Verlof gewichtige omstandigheden (eventueel meer dan 10 dagen); 
 • B. Vakantie buiten schoolvakanties; en 
 • C. Verlof religieuze feestdagen.

A. Verlof gewichtige omstandigheden (eventueel meer dan 10 dagen) 

Bij een verhuizing, een bruiloft, een jubileum, bij ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, vraag je bij de teamleider van je school bijzonder verlof aan. Dit doe je minstens twee schooldagen van tevoren (bij ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten uiterlijk twee dagen na het bekend worden van de omstandigheid) via dit formulier (pdf). Het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met je loopbaanbegeleider en/of teamleider. 

Gaat het om een verlof van meer dan 10 schooldagen? Dan moet de aanvraag ten minste 8 weken van tevoren bij de teamleider van jouw opleiding zijn ingediend. Als je nog geen 18 bent, moeten je ouders/verzorgers het verlof aanvragen via het hierboven genoemde formulier. Ben je 18 jaar of ouder? Dan vul je het formulier zelf in. Bureau Leerplicht beslist over het wel of niet toekennen van het verlof en communiceert dit naar jou en je school.

B. Vakantie buiten schoolvakanties 

Wil je op vakantie onder schooltijd? Dit kan alleen als je tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan. Bijvoorbeeld door het beroep van (een van) je ouders/verzorgers. Je loopbaanbegeleider mag je dan in overleg met de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven. Dit moet je wel aanvragen bij je loopbaanbegeleider via dit formulier (pdf). Bij die aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit blijkt wat het beroep van je ouders/verzorgers is én wat de verlofperiode van een van je ouders is.

Daarnaast zijn er de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag moet minstens 8 weken van tevoren bij de loopbaanbegeleider worden ingediend.
 • De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

C. Verlof religieuze feestdagen 

Soms heb je plichten te vervullen vanwege je godsdienst of levensovertuiging. Het Summa College geeft daarvoor maximaal één dag per jaar vrij. Je moet dit minstens twee dagen van tevoren aan je teamleider melden. Dit moet je schriftelijk doen. Als je nog geen 18 jaar bent, moeten je ouders/verzorgers dat doen. In dit overzicht vind je diverse religieuze feestdagen.

Ongeoorloofd verzuim 

Ongeoorloofd verzuim betekent dat je zonder een door de school geaccepteerde reden afwezig bent of dat je je niet op de goede manier afgemeld hebt. Gebeurt dit te vaak dan krijg je een schriftelijk studieadvies. Na twee schriftelijke studieadviezen kan een bindend studieadvies volgen. Dit betekent dat je de opleiding moet verlaten. Als je nog leerplichtig bent schakelen we bij ongeoorloofd verzuim ook de leerplichtambtenaar in. 

Melding bij Bureau Leerplicht/Straks.nu 

Het Summa College is verplicht om verzuim of uitval van jongeren te melden bij Bureau Leerplicht of Straks.nu (regionaal meld- en coördinatiepunt Zuidoost-Brabant).

Leerplicht 

Je bent leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin je 16 wordt of als je 12 jaar onderwijs hebt gevolgd. Daarna ben je kwalificatieplichtig tot het behalen van een startkwalificatie of tot je 18e verjaardag. Word je bijvoorbeeld 16 jaar in februari 2017, dan ben je leerplichtig tot half juli 2017, wanneer de zomervakantie begint.

Verzuimprotocol 

Wil je meer weten over verzuim? Lees dan het verzuimprotocol (pdf).


Ziekmelden

Ben je jonger dan 18 jaar? Laat dan je ouders je ziekmelden:

Ziekmelden door ouder

Via het ouderportaal
Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je je via de Eduarte Student app ziekmelden of via Mijn Summa:

Jezelf ziekmelden

Via Mijn Summa

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.