Ziekmelden & verlof

Als student van het Summa College ben je bij alle onderwijsactiviteiten aanwezig. Bij de lessen, maar ook tijdens de bpv, excursies en examens. Natuurlijk kan het voorkomen dat er situaties zijn waardoor je écht niet aanwezig kan zijn. Hieronder lees je wat je dan moet doen.

 

Bij ziekte 

Meld je af vóór je les, bpv of andere onderwijsactiviteit begint. Dit zal vaak ’s ochtends vroeg zijn. Voor het afmelden heb je de volgende mogelijkheden:

Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet een van je ouders/verzorgers je afmelden via:

 1. het ouderportaal OF
 2. door te bellen naar 040 269 40 90 (vanaf 07.30 uur)

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je je afmelden via:

 1. de Eduarte Student-app op je telefoon OF
 2. Mijn Summa OF
 3. door te bellen naar 040 269 40 90 (vanaf 07.30 uur)

Betermelden is niet nodig, tenzij je een bol-student bent die een blokstage loopt. Tijdens een blokstage blijf je ten onrechte geregistreerd staan als ziek, zolang je je niet betermeldt. Deze betermelding kan alleen door te bellen naar het centrale nummer: 040 269 40 90. Bij een lintstage is betermelden niet nodig; je wordt vanzelf in de klas gesignaleerd.

 

Bij tandarts- of doktersbezoek

Tandarts- of doktersbezoek plan je buiten schooltijd en bpv-tijd. Als het niet anders kan, vraag je uiterlijk twee dagen voor het bezoek verlof aan bij je loopbaanbegeleider.

Moet je met spoed naar de dokter of tandarts? Dan meld je je af bij je loopbaanbegeleider.


Bijzonder verlof

Onder bijzonder verlof verstaan we: 

 • A. Verlof in verband met godsdienstige verplichtingen of religieuze feestdagen; 
 • B. Verlof in verband met gewichtige omstandigheden (eventueel meer dan 10 dagen);
 • C. Verlof in verband met vakantie buiten schoolvakanties.


A. Verlof in verband met godsdienstige verplichtingen of religieuze feestdagen

Soms heb je plichten te vervullen vanwege je godsdienst of levensovertuiging. Het Summa College geeft daarvoor maximaal één dag per jaar vrij. Je moet dit minstens twee dagen van tevoren aan je teamleider melden. Dit moet je schriftelijk doen. Als je nog geen 18 jaar bent, moeten je ouder(s)/verzorger(s) dat doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste onderwijsactiviteiten. In dit overzicht vind je diverse religieuze feestdagen.

 

B. Verlof in verband met gewichtige omstandigheden (eventueel meer dan 10 dagen)

Bij een verhuizing, een bruiloft, een jubileum, bij ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, vraag je bij de teamleider van je school bijzonder verlof aan. Dit doe je minstens twee schooldagen van tevoren (bij ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten uiterlijk twee dagen na het bekend worden van de omstandigheid) via dit formulier (pdf). Het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met je loopbaanbegeleider en/of teamleider. 

Gaat het om een verlof van meer dan 10 schooldagen? Dan moet de aanvraag ten minste 8 weken van tevoren bij de teamleider van je opleiding zijn ingediend. Als je nog geen 18 bent, moeten je ouder(s)/verzorger(s) het verlof aanvragen via het hierboven genoemde formulier. Ben je 18 jaar of ouder? Dan vul je het formulier zelf in. Bureau Leerplicht beslist over het wel of niet toekennen van het verlof en communiceert dit aan jou en je school.

 

C. Verlof in verband met vakantie buiten schoolvakanties

Wil je op vakantie onder schooltijd? Dit kan alleen als je tijdens de schoolvakanties echt niet op vakantie kunt. Bijvoorbeeld door het beroep van (een van) je ouders/verzorgers. Je loopbaanbegeleider mag je dan in overleg met de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven. Dit moet je wel aanvragen bij je loopbaanbegeleider via dit formulier (pdf). Bij die aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betreffende ouder/verzorger blijken.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag moet ten minste 8 weken van tevoren bij de loopbaanbegeleider worden ingediend (tenzij wordt aangegeven waarom dat niet mogelijk was);
 • De verlofperiode beslaat maximaal 10 schooldagen;
 • De verlofperiode valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.


Ongeoorloofd verzuim (spijbelen)

Ongeoorloofd verzuim betekent dat je zonder (geldige) reden afwezig bent of dat je je niet op de goede manier of te laat hebt afgemeld. Gebeurt dit te vaak, dan krijg je een schriftelijke waarschuwing. Het kan er zelfs toe leiden dat je op basis van het studentenstatuut de opleiding moet verlaten. Als je nog leerplichtig bent, schakelen we bij ongeoorloofd verzuim ook de leerplichtambtenaar in.

 

Melding bij Bureau Leerplicht/RMC

Het Summa College is verplicht om verzuim of uitval van jongeren te melden bij Bureau Leerplicht of RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Zuidoost-Brabant).

 

Leerplicht 

Je bent leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin je 16 wordt of totdat je 12 jaar onderwijs hebt gevolgd. Word je bijvoorbeeld 16 jaar in februari 2023, dan ben je leerplichtig tot half juli 2023, wanneer de zomervakantie begint. Daarna ben je kwalificatieplichtig totdat je een startkwalificatie behaalt of tot je 18e verjaardag.

 

Verzuimprotocol

Wil je meer weten over verzuim? Lees dan het Verzuimprotocol (pdf).