Regels en richtlijnen

Bij studeren horen ook regels en richtlijnen. Hieronder vind je een overzicht met regels en richtlijnen die gelden voor alle Summa-studenten. Heb je een klacht? Bekijk dan de klachtenprocedures en vul het klachtenformulier in om je klacht in te dienen.

 

Vanaf 1 augustus 2023 geldt voor alle studenten van het Summa College het vernieuwde studentenstatuut. Dit heeft te maken met wettelijke regels die zijn veranderd. Door deze verandering zullen er geen onderwijsovereenkomsten meer gesloten worden met studenten, maar neemt het Summa College inschrijvingsbesluiten. De voorwaarden die eerst op de achterkant van de onderwijsovereenkomst stonden, zijn nu toegevoegd aan het studentenstatuut.

In het studentenstatuut staan de belangrijkste rechten en plichten van studenten. Ook staat beschreven wat de student van het Summa College mag verwachten. Het statuut geldt voor alle studenten, binnen alle scholen van het Summa College. Daarnaast kan elke school eigen regels stellen, voor zover deze binnen de kaders van het studentenstatuut vallen. Download het nieuwe Studentenstatuut (pdf). 

Op 1 augustus 2023 gaan er nieuwe wettelijke regels gelden voor het mbo. Door deze verandering zullen er geen onderwijsovereenkomsten meer gesloten worden met studenten, maar neemt het Summa College inschrijvingsbesluiten. De voorwaarden die eerst op de achterkant van de onderwijsovereenkomst stonden, zijn nu toegevoegd aan het Studentenstatuut. Dit geldt voor alle studenten bij het Summa College. 

 

Als student moet je voor je aan een bpv begint een overeenkomst ondertekenen. Hierin staan de rechten en plichten van jou als student, het leerbedrijf én van het Summa College. Op de bpv-overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden bpv-overeenkomst van toepassing.

Download de algemene informatiegids 2023-2024 (pdf).

Jaarlijks in juli publiceert het Summa College een algemene informatiegids voor het aankomende schooljaar. In deze gids vind je alle informatie over studeren bij het Summa College. Wij vinden het belangrijk dat jij als student goede informatie krijgt over de mogelijkheden en algemene regels binnen onze organisatie. Met deze algemene informatiegids hopen wij je een goed beeld te geven.

Naast deze Algemene informatiegids hebben sommige scholen een eigen, korte studiegids met praktische informatie over zaken als lestijden, adressen en bereikbaarheid. Daarnaast is er een Onderwijs- en Examenregeling (OER) die meer informatie geeft over de inhoud van de opleiding.

Als er aantoonbaar minder dan 25% van de inhoud van het verplicht aangeschaft boek of licentie gebruik is gemaakt, dan kun jij of een klasgenoot namens de klas het webformulier ‘Ongebruikte leermiddelen’ invullen. Er is een kans dat je de gemaakte kosten voor dat leermiddel vergoed krijgt. Lees eerst de informatie over de regeling goed door: Regeling ongebruikte leermiddelen.

Bij onvoldoende voortgang in je studieverloop kan de school een traject opstarten waarin je een studieadvies krijgt. Aan dat advies verbindt de school afspraken die schriftelijk worden vastgelegd. Ben je op of na 1-8-2018 aan je opleiding begonnen, dan is deze  Regeling bindend studieadvies (pdf) van toepassing.

In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je informatie over de opzet en uitvoering van het mbo-onderwijs en de examens bij het Summa College. Studenten die al bij het Summa College studeren kunnen met vragen ook terecht bij de loopbaanbegeleider.

Het Summa College heeft regels vastgelegd voor een goede gang van zaken rondom de examinering van studenten. De diverse reglementen en regelingen vind je hier. Download het  Examenreglement 2023-2024 (pdf) of het  Vrijstellingenbeleid voor Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap 2023-2024.

Het ministerie van Onderwijs stelt jaarlijks de algemene (generieke) eisen op voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels. Deze eisen zijn niet voor alle opleidingen en leerjaren hetzelfde. Op deze website kun je per niveau, duur van jouw opleiding en studiejaar opzoeken welke eisen voor jou gelden.

Deze code is een handreiking om de integriteit van het eigen handelen binnen een specifieke context goed te kunnen interpreteren, beoordelen en af te wegen. De intentie van deze code is om een proces op gang te brengen van bewustwording van handelen en gedrag. Bekijk de Integriteitscode (pdf).

Zodra je bij ons komt studeren ontvang je een persoonlijk account, waarmee je toegang hebt tot een aantal ICT-voorzieningen, zoals de digitale leeromgeving, roc-mail, (draadloos) internet en online studieresultaten. Voor het gebruik gelden een aantal gedrags- en gebruiksregels, die zijn vastgelegd in een ICT-reglement (pdf).

Op alle parkeerterreinen van de Summa-scholen gelden regels. Als je je hier niet aan houdt, worden er maatregelen genomen. Je fiets kan bijvoorbeeld worden verplaatst of aan de ketting worden gelegd, je auto kan zelfs op jouw kosten worden weggesleept. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Houd je daarom aan de regels. Lees hier het
Parkeerbeleid (pdf).

Het Summa College heeft regels over het omgaan met de privacy van studenten. Hiermee wordt de persoonlijke levenssfeer van studenten beschermd tegen misbruik en tegen het verwerken van onjuiste gegevens. Het privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van studenten die het Summa College verwerkt.

Heb je een klacht? Dan is het belangrijk om eerst te lezen hoe dat werkt bij het Summa College. Op deze pagina kun je informatie over de klachtenregelingen lezen en vind je het klachtenformulier. Je kunt ook contact opnemen met het Meldpunt klachten en geschillen via klachten@summacollege.nl.