Regels, richtlijnen & klachten

Bij studeren horen ook regels en richtlijnen. Hieronder vind je een overzicht met regels en richtlijnen. Deze gelden voor alle Summa-studenten. Heb je een klacht? Bekijk dan de klachtenprocedure en vul het klachtenformulier in om je klacht in te dienen.

Studentenstatuut

De belangrijkste rechten en plichten van studenten staan in het studentenstatuut. Ook staat beschreven wat de student van het Summa College mag verwachten. Het statuut geldt voor alle studenten, binnen alle scholen van het Summa College. Daarnaast kan elke school eigen regels stellen, voor zover deze binnen de kaders van het studentenstatuut vallen. Er bestaat tevens een geschillencommissie studentenstatuut waarin staat hoe je tegen een beslissing in beroep kunt gaan. Download het Studentenstatuut (pdf).

 

Geschillencommissie Studentenstatuut

Soms ontstaat er een conflict tussen een student en een directeur van een school over de toepassing van het studentenstatuut. De Regeling geschillencommissie studentenstatuut beschrijft hoe je tegen een beslissing in beroep kunt gaan.

De commissie behandelt alleen geschillen waarover op de school zelf door de hoogste instantie of namens de directeur is beslist. Geschillen waarvoor een andere geschillen- of bezwarenregeling bestaat neemt de commissie niet in behandeling. Download het reglement klachtencommissie (pdf).

 

Voorwaarden onderwijsovereenkomst

Als student moet je voor je aan een opleiding begint een onderwijsovereenkomst ondertekenen. Hierin staan de rechten en plichten van jou als student én van het Summa College. Als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je zelf tekenen. Ben je nog geen 18 jaar, dan moet ook je wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst ondertekenen. Op de onderwijsovereenkomst zijn de Voorwaarden Onderwijsovereenkomst van toepassing.

Vanaf 4 oktober 2018 zijn deze voorwaarden Onderwijsovereenkomst en deze voorwaarden Examenovereenkomst van toepassing. De geel gemaakte gedeelten in de overeenkomst zijn wijzigingen ten opzichte van het vorige schooljaar. Doorgestreepte gedeelten gelden daardoor niet meer. Deze voorwaarden gelden voor alle Summa-studenten, ook voor hen die in het verleden een andere overeenkomst hebben getekend. 

 

Voorwaarden bpv-overeenkomst

Als student moet je voor je aan een bpv begint een overeenkomst ondertekenen. Hierin staan de rechten en plichten van jou als student én van het Summa College. Als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je zelf tekenen. Ben je nog geen 18 jaar, dan moet ook je wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst ondertekenen. Op de bpv-overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden bpv-overeenkomst van toepassing.

 

Algemene exameneisen Nederlands, Engels en rekenen

Het ministerie van Onderwijs stelt jaarlijks de algemene (generieke) eisen op voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels. Deze eisen zijn niet voor alle opleidingen en leerjaren hetzelfde. In  deze tabel kun je per niveau, duur van jouw opleiding en studiejaar opzoeken welke eisen voor jou gelden.

 

Regeling ongebruikte leermiddelen

Als er aantoonbaar minder dan 25% van de inhoud van het verplicht aangeschaft boek of licentie gebruik is gemaakt, dan kun jij of een klasgenoot namens de klas het webformulier ‘Ongebruikte leermiddelen’ invullen. Er is een kans dat je de gemaakte kosten voor dat leermiddel vergoed krijgt. Lees eerst de informatie over de regeling goed door: Regeling ongebruikte leermiddelen.

 

Regeling bindend studieadvies

Bij onvoldoende voortgang in je studieverloop kan de school een traject opstarten waarin je een studieadvies krijgt. Aan dat advies verbindt de school afspraken die schriftelijk worden vastgelegd. Ben je op of na 1-8-2018 aan je opleiding begonnen, dan is deze  Regeling bindend studieadvies (pdf) van toepassing.

 

Onderwijs- en Examenregelingen

In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je informatie over de opzet en uitvoering van het mbo-onderwijs en de examens bij het Summa College. Studenten die al bij het Summa College studeren kunnen met vragen ook terecht bij de loopbaanbegeleider.

 

Gebruik van ICT-middelen

Zodra je bij ons komt studeren ontvang je een persoonlijk account, waarmee je toegang hebt tot een aantal ICT-voorzieningen, zoals de digitale leeromgeving, roc-mail, (draadloos) internet en online studieresultaten. Voor het gebruik gelden een aantal gedrags- en gebruiksregels, die zijn vastgelegd in een ICT-reglement (pdf).

 

Regeling studentengelden

In de Regeling studentengelden wordt een beschrijving gegeven van procedures en bedragen met betrekking tot het wettelijk vastgestelde lesgeld (bol-voltijd) en cursusgeld (bbl- en bol-deeltijd). Betalingen aan school verlopen via iDEAL en door middel van zogenaamde e-facturen: rekeningen via e-mail. Je kunt hier de Regeling studentengelden (pdf) downloaden.

 

Parkeerbeleid

Op alle parkeerterreinen van de Summa-scholen gelden regels. Als je je hier niet aan houdt, worden er maatregelen genomen. Je fiets kan bijvoorbeeld worden verplaatst of aan de ketting worden gelegd, je auto kan zelfs op jouw kosten worden weggesleept. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Houd je daarom aan de regels. Lees hier het
Parkeerbeleid (pdf).

 

Privacy

Het Summa College heeft regels over het omgaan met de privacy van studenten. Hiermee wordt de persoonlijke levenssfeer van studenten beschermd tegen misbruik en tegen het verwerken van onjuiste gegevens. Het privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van studenten die het Summa College verwerkt.

 

Examenreglement

Het Summa College heeft regels vastgelegd voor een goede gang van zaken rondom de examinering van studenten. De diverse reglementen en regelingen vind je hier. Download het Examenreglement 2022-2023 (pdf) of het Vrijstellingenbeleid voor Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap 2022-2023 (pdf).

 

Commissie van Beroep Examens 

Wanneer je een klacht hebt over examens en alles wat daar mee te maken heeft, kun je een klacht indienen bij de examencommissie van je school. Leidt dit niet tot een gewenste oplossing, dan kun je je wenden tot de Commissie van Beroep voor de examens. Deze oordeelt over de beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren. De commissie van Beroep Examens is een onafhankelijke commissie die werkt met een eigen reglement. Download het Reglement Commissie van Beroep voor de Examens (pdf). 

 

Integriteitscode

Deze code is een handreiking om de integriteit van het eigen handelen binnen een specifieke context goed te kunnen interpreteren, beoordelen en af te wegen. De intentie van deze code is om een proces op gang te brengen van bewustwording van handelen en gedrag. Bekijk de integriteitscode. (pdf)

 

Klachten

Heb je een klacht? Dan is het belangrijk om eerst te lezen hoe dat werkt bij het Summa College. Op deze pagina kun je informatie over de klachtenregelingen lezen en vind je het klachtenformulier.