Organisatie en bestuur

Het Summa College bestaat uit het College van Bestuur, de scholen en de ondersteunende diensten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de financiële gang van zaken.

Het College van Bestuur stelt het strategisch beleid op en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het is een collegiaal bestuur waarbij de bedrijfsvoerings- en onderwijsportefeuille zijn verdeeld over Laurent de Vries en Henk Slagt.

CvB_Laurent_de_Vries_200pxLaurent de vries is in januari 2020 gestart bij het Summa, na 7 jaar de functie van bestuurder te hebben bekleed bij Ouderenzorgorganisatie Viattence. Daarvoor was hij werkzaam bij GGD Nederland, wethouder bij de gemeente Renkum en projectmanager bij ProRail. Dit alles na een studie sociaal-economische geschiedenis en 9 jaar directeur te zijn geweest van een Dominicanenklooster voor bezinning en spiritualiteit. Zijn werkzame leven stond tot nu toe in het teken van participatie en de inclusieve samenleving: ervoor zorgen dat iedereen wordt gezien en mee kan doen. Goed onderwijs en het behalen van een startkwalificatie zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Een overstap naar het onderwijs was er dan ook een die hij graag wilde maken.

Laurent heeft veel ervaring met organisatieontwikkeling. Flexibel, wendbaar en proactief inspelen op veranderingen om ons heen. Gezamenlijk voorbereid zijn op dat waarvan we nog niet weten dat het komt. 

CvB_Henk_Slagt_200pxHenk Slagt is in maart 2020 gestart als interim bestuurder bij Summa, vanaf juli mag hij zich voor de langere termijn verbinden als lid college van bestuur. Opgeleid als bedrijfseconoom en registeraccountant, heeft Henk zijn strepen verdiend in onderwijsland als collegelid van het Rotterdamse Zadkine. Hier was hij verantwoordelijk voor de aansturing van diverse colleges, daarnaast brengt hij veel kennis en ervaring mee op gebied van de bedrijfsvoering.

Samen met Laurent vormt hij een sterk bestuur waar het belang van de student voorop staat.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • de heer L.A. van der Hoorn is voorzitter, directeur van verscheidene bedrijven en bestuurslid van meerdere werkgeversverenigingen
  • Mevrouw N.L. den Haan, Tweede Kamerlid 
  • Mevrouw J.A.F. van der Putten, zzp'er in het beroepsonderwijs
  • De heer R, Wingens, zelfstandig interim manager Wingens finance & control 
  • Mevrouw A. Jansen-van den Tillaart, lid Raad van Toezicht bij woningcorporaties Thuisvester en Zayaz 
  • Mevrouw D.R. Feringa, lector a.i. Fontys Hogescholen 

Statuten

In de statuten van het Summa College is onder andere opgenomen wat de taken en bevoegdheden zijn van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur. Tevens is in de statuten opgenomen hoe deze twee organen zich tot elkaar verhouden.

Medezeggenschap

Zowel medewerkers als studenten zijn gesprekspartner van het college van bestuur bij het bepalen van het beleid van het Summa College. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen de medewerkers. Streven van de OR is om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor het college van bestuur en samen een veilig en inspirerend leef- en werkklimaat voor studenten en medewerkers te bevorderen. De studenten zijn vertegenwoordigd in de studentenraad.

Organogram

De structuur van het Summa College wordt weergegeven in dit organogram.

Autorisatiematrix

Deze matrix is een weergave van de financiële mandaten die in de statuten, bestuursreglement en autorisatielijst van Summa College zijn vastgelegd.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.