Organisatie & bestuur

Organisatie & bestuur

Het Summa College bestaat uit het College van Bestuur, de scholen en de ondersteunende diensten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de financiële gang van zaken.

Het College van Bestuur stelt het strategisch beleid op en houdt toezicht op de uitvoering daarvan.

Summa College - CvB - Laurent de Vries

Laurent de Vries is in januari 2020 bij Summa gestart, na 7 jaar de functie van bestuurder te hebben bekleed bij Ouderenzorgorganisatie Viattence. Daarvoor was hij werkzaam bij GGD Nederland, wethouder bij de gemeente Renkum en projectmanager bij ProRail. Dit alles na een studie sociaal-economische geschiedenis en 9 jaar directeur te zijn geweest van een Dominicanenklooster voor bezinning en spiritualiteit. Zijn werkzame leven stond tot nu toe in het teken van participatie en de inclusieve samenleving: ervoor zorgen dat iedereen wordt gezien en mee kan doen. Goed onderwijs en het behalen van een startkwalificatie zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Een overstap naar het onderwijs was er dan ook een die hij graag wilde maken.

Laurent heeft veel ervaring met organisatieontwikkeling. Flexibel, wendbaar en proactief inspelen op veranderingen om ons heen. Gezamenlijk voorbereid zijn op dat waarvan we nog niet weten dat het komt.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • De heer Lars van der Hoorn: voorzitter van de raad van toezicht, voorzitter van de auditcommissie en lid van de remuneratiecommissie 
  • Mevrouw Liane den Haan: vice-voorzitter van de raad van Toezicht en voorzitter van de remuneratiecommissie
  • Mevrouw Joyce van der Putten: voorzitter van de onderwijscommissie
  • Mevrouw Dana Feringa: lid van de onderwijscommissie
  • De heer Rob Wingens, lid van de auditcommissie


Statuten

In de statuten van het Summa College is onder andere opgenomen wat de taken en bevoegdheden zijn van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur. Tevens is in de statuten opgenomen hoe deze twee organen zich tot elkaar verhouden.

 

Medezeggenschap

Zowel medewerkers als studenten zijn gesprekspartner van het college van bestuur bij het bepalen van het beleid van het Summa College. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen de medewerkers. Streven van de OR is om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor het college van bestuur en samen een veilig en inspirerend leef- en werkklimaat voor studenten en medewerkers te bevorderen. De studenten zijn vertegenwoordigd in de studentenraad.

 

Organogram

De structuur van het Summa College wordt weergegeven in het organogram.

 

Autorisatiematrix

Deze matrix is een weergave van de financiële mandaten die in de statuten, bestuursreglement en autorisatielijst van Summa College zijn vastgelegd.